Co to jest Rada Osiedla i czym się zajmuje

Rada Osiedla jest najniższym szczeblem samorządu terytorialnego, który przewiduje ustawa o samorządzie gminnym. Jest jednostką pomocniczą samorządu   gminy i miasta. Służy mieszkańcom jako pośrednik przed organami Miasta i innymi organizacjami. Reprezentuje interesy obywateli osiedla przed władzami Miasta Szczecina. Radni osiedlowi pracę swoją wykonują społecznie.

 Rada Osiedla   ma prawo i obowiązek opiniować między innymi:

 • budżet Miasta – w tym pozycje obejmujące inwestycje osiedlowe
 • lokalizację i zmiany usług na osiedlu
 • zadania inwestycyjne Miasta realizowane na terenie osiedla,
 • plany i zmiany w zagospodarowaniu terenu osiedla,
 •  gospodarkę odpadami oraz ochronę środowiska

Rada Osiedla może wnioskować do Miasta m. innymi w sprawach:

 • budżetu Miasta na etapie projektu
 • lokalizacji usług na osiedlu: kulturalnych,oświatowych,rekreacji i sportu, kultu religijnego
 • zadań  inwestycyjnych Miasta realizowanych na terenie osiedla,
 • planów zagospodarowania osiedla,
 • inwestycji komunalnych na osiedlu
 • zmian komunikacji miejskiej

Rada osiedla  działa  na rzecz wszystkich mieszkańców:

 • wspiera i inspiruje działania lokalne w celu poprawy warunków życia mieszkańców;
 • uczestniczy i inicjuje działania w zakresie pomocy i samopomocy i wydarzeń kulturalnych ,
 • wspomaga miejscowe działania społeczne na rzecz mieszkańców,

Środki finansowe umożliwiające działania Rady Osiedlowej.

1.Budżet na działania statutowe:

Rada Osiedlowa,   na potrzeby swojej działalności  ma do dyspozycji  roczny budżet, którego wysokość jest określana  przez Miasto w wysokości uzależnionej od ilości mieszkańców. Środki są przeznaczane  m. inn.na diety zarządu, materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie i sprzęt biura. Z tych środków finansowane są również wydarzenia i imprezy na rzecz mieszkańców.

W 2020 r budżet Rady dysponuje kwotą ok.16000 zł

2. Budżet inwestycyjny osiedlowy:

Rada Osiedlowa ma  prawo i możliwość   wskazania celów inwestycyjnych na terenie osiedla, które realizowane będą z funduszu inwestycyjnego Miasta. Fundusz inwestycyjny,  przeznaczony jest  corocznie do wyłącznej dyspozycji Rady przez okres jej kadencji. W latach 2019- 2024 roczny budżet inwestycyjny wynosić ma 200 000zł.

Środki te wydatkowane będą zgodnie założeniami inwestycyjnymi przyjętymi przez  radę osiedlową w drodze głosowania. Każde zadanie inwestycyjne, na etapie planowania, zostanie przedłożone mieszkańcom do dyskusji, w ramach obowiązujących konsultacji społecznych. Rada Osiedla współpracuje z Policją, Strażą Miejską i Pożarną, w uzasadnionych wypadkach, interweniuje w celu utrzymania porządku, ładu i bezpieczeństwa oraz szuka skutecznych rozwiązań, zmierzających do poprawy warunków życia mieszkańców.

W zakładce ,,Statut Rady Osiedla” znajduje się całość informacji dot. Rady Osiedla Głębokie-Pilchowo wraz z mapką terenu działania Rady Osiedlowej.

Zakres prac radnych wynika z deklaracji wyborczych, na bieżące działania wpływ ma udział i aktywność mieszkańców – ich postulaty, pomysły i konkretne propozycje zgłaszane do radnych i Rady Osiedlowej. Wszystkie są z uwagą rozpatrywane i dyskutowane.

Radni potrzebują wsparcia i pomocy mieszkańców dla skutecznego i zgodnego z oczekiwaniami społecznymi działania.

Przewiń do góry