RAPORT O STANIE DROGI GMINNEJ – UL. POGODNEJ

NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z ULICĄ PIASZCZYSTĄ DO ULICY GAJÓWKA-OWCZARY NA OSIEDLU GŁĘBOKIE W SZCZECINIE.

(stan faktyczny i prawa dzień 29 września 2021 r.)

Niniejszy Raport został wykonany w celu przedstawienia zagrożeń oraz utrudnień dla użytkowników drogi publicznej, jaką jest ulica Pogodna. Użytkownikami są mieszkańcy osiedla Głębokie oraz mieszkańcy Szczecina licznie odwiedzający nasze osiedle. Autorami opracowania są członkowie Rady Osiedla Głębokie -Pilchowo oraz jego mieszkańcy.

      STAN PRAWNY:

 • Ulica Pogodna jest gminną drogą publiczną klasy L, jedną z trzech głównych ulic osiedla Głębokiego. Zgodnie ustawą o drogach ( Dz.U.2021.1376, §19 ustęp 1 i 2) jej zarządcą jest Pan Prezydent Piotr Krzystek, jako włodarz miasta na prawach powiatu, którym jest Szczecin. Do zarządcy, zgodnie z przywołaną Ustawą (cyt.)” … należą sprawy z zakresu planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony drogi.”
 • W lipcu 2002 wykonano jej remont i przebudowę na odcinku od ul. Majowej do skrzyżowania z ul. Piaszczystą. W całej ulicy wykonano jedynie kanalizację sanitarną.
 • W Uchwale RM Szczecin NR XXXV/946/17 z dn.21.11.2017 roku (pkt.IV.2.194 załącznika do uchwały) w sprawie zmiany do Wieloletniego Programu    Rozwoju Szczecina na lata 2017-2021 z perspektywą na 2023 rok, na inwestycję pt.” Remont ul. Orzechowej i Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej” przeznaczono kwotę 3 279 000zł, w tym w roku 2017 przeznaczono wydatkowanie 80 000zł, a w 2018 roku 3 199 000 zł, ze środków własnych miasta.
 • Projekt realizacyjny został sporządzony przez pracownię PROECO S.C. w 2017 roku.
 • W dniu 13.08.2018. roku Prezydent Miasta Szczecin wydał decyzję nr7/2018 znak WUiAB-IV.6740.69.2018.ML o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Przebudowa ul. Orzechowej i Kokosowej wraz z dokończeniem przebudowy ul. Pogodnej w Szczecinie”.
 • Na spotkaniu z mieszkańcami Głębokiego w 2018 roku, przed wyborami samorządowymi, Pan Prezydent Piotr Krzystek obiecał tzw. dokończenie ulicy Pogodnej.
 • W 2018 roku nie wykonano uchwały Rady Miasta Szczecin NR XXXV/946/17 z dn. 21.11.2017 roku i w 2018 roku nie przystąpiono do realizacji inwestycji polegającej na przebudowie ulicy Orzechowej, Kokosowej oraz dokończeniu przebudowy ulicy Pogodnej.
 • W 2019 roku Rada Miasta Szczecin Uchwałą NR XII/413/19 z dn. 26.11.2019 zmieniającą Wieloletni Program Rozwoju Szczecina na lata 2020-2024, na „Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem przebudowy ul. Pogodnej” przeznaczono kwotę jedynie 8 400zł w roku 2021.
 • Uchwała Nr XXIII/689/20 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 listopada 2020 w sprawie uchwalenia wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2021-2025, nie przewiduje już realizacji inwestycji polegającej na przebudowie ulic Orzechowej i Kokosowej wraz z dokończeniem przebudowy ulicy Pogodnej.
 • Kolejne zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina również nie uwzględniają już realizacji na dokończeniu przebudowy ul. Pogodnej, podobnie jak ostatnia Uchwała NRXXXI/890/21 z dn. 07.09.2021 w sprawie Zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2021`-2025,  
 • Od 2020 roku dokończenie przebudowy ulicy Pogodnej nie jest uwzględniane w Uchwale Miasta Szczecin  NR XXIII/688/20  z dn.24 listopada 2020r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin, zmienionej uchwałą Nr XXV/731/21` z dnia 26 stycznia 2021 roku, uchwałą Nr XXVIII/804/21 z dnia 27 kwietnia 2021 roku , a także ostatniej w Uchwale Rady Miasta Szczecin Nr XXXI/888/21`                   z dn.07.09.2021 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin  na lata 2021-2048.
 • Od zakończenia przebudowy Pogodnej na odcinku od ulicy Majowej do ulicy Piaszczystej minęło 19 lat, od zakończenia przebudowy ul. Jaworowej minęło 12 lat.

            I etap przebudowy ulic na osiedlu Głębokim rozpoczęto w 1999roku.

STAN ISTNIEJĄCY ul. POGODNEJ OD ul. PIASZCZYSTEJ DO KOŃCA.

 • Jezdnia ulicy Pogodnej została wybrukowana pod koniec lat dwudziestych ubiegłego wieku.  Od czasu drugiej wojny światowej, to znaczy od przeszło 76 lat, na odcinku od ulicy Piaszczystej do ul. Gajówka Owczary nie była remontowana. W tym czasie dorosły trzy pokolenia mieszkańców Głębokiego, zwiększył się ruch kołowy oraz zwiększyła się gęstość zabudowy a także ruch pieszy z uwagi na walory rekreacyjne Jeziora Głębokie dla mieszkańców Szczecina.
 • W latach 70 ubiegłego wieku wykonano jedynie asfaltowy chodnik i nasadzenia lip w jego szerokości, a w roku 2002 w ulicy wykonano kanalizację sanitarną.
 • Przy ul. Pogodnej od nr 32 do nr 54, zlokalizowanych jest 35 budynków mieszkalnych, w tym dwa wielorodzinne budynki komunalne. Można przyjąć, że zamieszkuje ją około 170 osób.
 • Pod nr 49 usytuowana jest Filia Biblioteki Miejskiej, projektowany klub osiedlowy oraz plac zabaw dla małych dzieci.
 • Dla znacznej części mieszkańców osiedla ulica ta jest drogą dojścia do szkoły, przedszkola oraz biblioteki a do terenów spacerowych nad jeziorem również dla mieszkańców lewobrzeżnej części Szczecina.
 • Z uwagi na bardzo zły stan infrastruktury technicznej, ulica jest niebezpieczna dla wszystkich jej użytkowników, a dla osób starszych i niepełnosprawnych niedostępna. Przez mieszkańców i gości jest omijana, jej funkcje użytkowe przejmuje ulica Jaworowa – ZDJĘCIE NR 1
 • Jezdnia
 • Jezdnia ulicy Pogodnej została wykonana z kostki kamiennej w latach dwudziestych minionego wieku.  Nawierzchnia jezdni po wielu latach użytkowania, jest bardzo zdewastowana, wyboista, na dużych odcinkach brak jest kostki brukowej – ZDJĘCIE NR 3.
 • Odkształcenia w poprzecznym przekroju jezdni, to znaczy znaczne wybrzuszenie w osi jezdni, powoduje liczne przypadki uszkodzenia podwozi samochodów osobowych – najczęściej: uszkodzenia misek olejowych, instalacji hamulcowych oraz układów wydechowych z katalizatorami włącznie.
 • Dodatkowo od skrzyżowania z ulicą Orzechową tą bardzo wyboistą ulicą, z powodu braku chodnika, musi odbywać się również ruch pieszy – ZDJĘCIE NR 6.
 • Niebezpieczne jest uszkodzenie skarpy przy stromym zejściu do jeziora, które dochodzi do krawędzi jezdni. Proces degradacji będzie postępował przy kolejnych opadach stwarzając groźbę zarwania nawierzchni jezdni – ZDJĘCIE NR 7
 • Stan techniczny jezdni i jej parametry użytkowe nie odpowiadają wymogom dróg pożarowych.
 • Pobocza.
 • Ulica Pogodna ma w liniach rozgraniczających 10,80m, szerokość piaszczystych w większości poboczy to około 5,80m. Ze względu na niewystarczającą szerokość jezdni pobocze jest „rozjeżdżone” przez samochody. Obfite i długotrwałe opady spowodowały dodatkowo wypłukiwanie licznych kawern oraz trwałe zasypanie jezdni piaskiem i błotem na długich odcinkach.
 • W terenowych obniżeniach tworzą się liczne kałuże i ciągłe rozlewiska. Po obfitych opadach zalewane są podwórka i garaże, a dostęp do niektórych posesji, tzw. „suchą stopą” jest niemożliwy – ZDJĘCIE NR 8.
 • Chodniki
 • Pochodzący z lat 70-tych ubiegłego wieku asfaltowy chodnik szerokości 1,8m, w znacznej mierze uszkodzony, spękany i nierówny, nadal użytkowany jest na odcinku od                              ul. Piaszczystej do ul. Orzechowej. Pozostała część chodnika od ul. Orzechowej do                       ul. Kokosowej nie nadaje się do użytku, jego nierówna nawierzchnia poprzerastana                       i rozsadzona korzeniami drzew, porosła trawą i chwastami. Od ulicy Kokosowej brak jest chodnika.
 • Ulica Pogodna, praktycznie od ul. Orzechowej do końca nie posiada chodnika i ruch pieszy musi odbywać się jezdnią, pomimo, że jej nawierzchnia jest bardzo zdewastowana, wyboista, z licznymi ubytkami bruku – ZDJĘCIE NR 6.
 • Istniejący chodnik nie jest dostępny dla osób starszych i niepełnosprawnych – ZDJĘCIE NR 9.
 • Konfiguracja terenu, a skutki opadów atmosferycznych.
 • Z uwagi na istniejące spadki terenowe ulicy Pogodnej, przy braku możliwości odprowadzenia wód opadowych z terenu ulicy, wysokie krawężniki chodnika i podmurówki ogrodzeń tworzą przy obfitych opadach z ulicy Pogodnej rwący potok, który przy ulicy Piaszczystej oraz Kokosowej tworzy rozległe rozlewiska.
 • Rozlewisko przy skrzyżowaniu ulicy Piaszczystej i Pogodnej jest w znacznym stopniu zasilane wodami opadowymi z wyremontowanej ul. Pogodnej oraz Jaworowej poprzez ul. Piaszczystą., co wynika z ukształtowania terenu osiedla.
 • Budynki w pobliżu tego miejsca są zalewane, a mieszkańcy mają utrudniony dostęp do swoich nieruchomości – ZDJĘCIE NR 2.
 • Drugim krytycznym miejscem jest rozlewisko przy wlocie do ul. Kokosowej, która odprowadza również wody opadowe z ul. Jaworowej – ZDJĘCIE NR 10 i NR 11
 • Oba rozlewiska przy obfitych opadach praktycznie uniemożliwiają przejście ulicą Pogodną, a dla przejazdu samochodów są ryzykowne i niebezpieczne z uwagi na niewidoczne wyrwy w jezdni oraz piaszczystym poboczu.
 • Konfiguracja terenu powoduje niekontrolowany spływ zanieczyszczonych wód opadowych z ulicy bezpośrednio do jeziora oraz uszkadzanie skarp.
 • Bezpośrednio przy krawędzi jezdni nastąpiło uszkodzenie skarpy przy stromym zejściu do jeziora w pobliżu ul. Orzechowej – ZDJĘCIE NR 7.
 • Ziemne dojazdy publiczne do nieruchomości poza liniami rozgraniczającymi   ul. Pogodnej.
 • Dojazd do 8 posesji dostępnych od strony ul. Pogodnej odbywa się wąskimi, zniszczonymi drogami o nawierzchni piaszczystej.
 • Na nieutwardzonych drogach utworzyły się wgłębienia o znacznych głębokościach, które w czasie opadów i po nich tworzą doły wypełnione wodą. Przejście i przejazd są wtedy praktycznie niemożliwy.
 • Najtrudniejsza jest sytuacja mieszkańców domów nr 34a, 34b, 34c oraz nr 32 przy                       ul. Pogodnej, gdyż dojazd ma długość 120m. Na zakończeniu tego dojazdu znajduje się    komunalny wielorodzinny budynek mieszkalny, w którym mieszka 6 rodzin, w tym z małymi dziećmi oraz osoby starsze.
 • Bezpieczeństwo użytkowania ulicy.
 • Stan techniczny ulicy Pogodnej – na odcinku od ulicy Piaszczystej do końca – stanowi zagrożenie dla jej bezpiecznego użytkowania przede wszystkim przez pieszych, ale również ruchu samochodowego.
 • Dostępność ulicy dla osób ze specjalnymi potrzebami, w tym osób starszych.
 • Ulica Pogodna na odcinku od ul. Piaszczystej do końca, ze względu na bardzo zły stan techniczny i niedostosowanie infrastruktury technicznej jest niedostępna dla osób ze szczególnymi potrzebami.
 • Istniejące asfaltowe chodniki są nierówne, spękane, poprzerastane korzeniami, mają bardzo wysokie krawężniki. Pobocza piaszczyste są nierówne, a brukowana jezdnia jest bardzo wyboista.
 • Infrastruktura ulicy Pogodnej jest praktycznie w całości barierą architektoniczną dla osób starszych i niepełnosprawnych, które w związku z tym są wykluczone z jej użytkowania, co jest to sprzeczne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 roku ( Dz.U.2019 poz.1696 z późniejszymi zmianami) o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
 • Ustawa nakłada obowiązek na podmioty publiczne podejmowania działań mających na celu m.in. usuwanie barier architektonicznych, a także zapobieganie ich powstawaniu. Dotyczy to dostępu do nieruchomości, jak i swobodnego przemieszczania się ulicą.
 • W Ministerstwie Infrastruktury opracowano projekt rozporządzenia w sprawie przepisów techniczno- budowlanych dotyczących dróg publicznych z dn.18.06.2021, która w sposób kompleksowy uwzględni między innymi, wymagania ustawy o zapewnieniu ich dostępności   dla osób ze szczególnymi potrzebami, co wskazuje wagę sprawy.
 • Podpisana przez Polskę Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych (Nowy Jork 13.12.2006- Dz. U.  2012, poz.1169) w artykule 9. Dostępność, precyzuje, że aby umożliwić osobom niepełnosprawnym niezależne życie i pełny udział we wszystkich sferach życia należy rozpoznać i eliminować przeszkody i bariery w zakresie dostępności do budynków, dróg, transportu oraz innych urządzeń wewnętrznych i zewnętrznych.
 • WNIOSKI:
  • Stan techniczny ul. Pogodnej oraz przyległego terenu jest katastrofalny.
  • Nawalne i długotrwałe opady atmosferyczne pogłębiają destrukcję ulicy Pogodnej. Jej stan stanowi zagrożenie dla mieszkańców, wielu z nich jest w zaawansowanym wieku, poruszają się nią również dzieci do szkoły.
  • Istniejące chodniki są uszkodzone, na długich odcinkach ich nie ma, a ulica jest wyboista i wąska, łatwo o potknięcie i upadek. Ulica Pogodna w jej obecnym stanie nie ma parametrów ulicy miejskiej.
  • Degradacja stanu technicznego, niewystarczające wyposażenie oraz niedostosowanie infrastruktury ulicy Pogodnej na nieprzebudowanej jej części uniemożliwia jej efektywne użytkowanie. Jest to niezgodne z obowiązującymi przepisami odnośnie spełnienia wymogów podstawowych dotyczących bezpieczeństwa użytkowania ulicy jako drogi publicznej – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 marca 1999 r ze zmianami Dz.U.2019.1643 (Dz. U. Nr dnia 29 stycznia 2016 r. Poz. 124 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,
  • W chwili obecnej ul. Pogodna od ulicy Piaszczystej do końca wraz z dojazdami jest niedostępna dla osób niepełnosprawnych.   Obowiązek zapewnienia użytkowania ulicy osobom ze specjalnymi potrzebami, nakłada ustawa z dn.19.07.2019 roku (Dz.U.2019, poz.1696) o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 2019 roku zgodnie z którym ulice muszą spełniać niezbędne warunki do korzystania z drogi publicznej przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich.

            KONKLUZJA

Należy bezwzględnie dokończyć inwestycje drogowe na osiedlu Głębokie, to znaczy przebudowę i remont ulicy Pogodnej wraz z dojazdami wewnętrznymi oraz ulicami Orzechową i Kokosową.


        
Opracowały:
         Przewodnicząca Komisji Architektury, Urbanistyki i Ochrony Środowiska
         Rady Osiedlowej Głębokie-Pilchowo
         architekt Krystyna Cyrulińska
         radca prawny Ewa Krzyżtoporska

ZAŁĄCZNIKI – 11 zdjęć ulicy Pogodnej w Szczecinie :

ZDJĘCIE nr 1 – Ulica Pogodna
ZDJĘCIE nr 2 – Rozlewisko przy ul. Piaszczystej
ZDJĘCIE nr 3 – Jezdnia
ZDJĘCIE nr 4 – Jezdnia na odcinku od ulicy Orzechowej do ulicy Kokosowej
ZDJĘCIE nr 5 – Ulica Pogodna na odcinku od nr 49 do ul. Piaszczystej
ZDJĘCIE nr 6 – Ciąg pieszo-jezdny
ZDJĘCIE nr 7 – Oberwana skarpa przy zejściu do jeziora
ZDJĘCIE nr 8 – Pobocze
ZDJĘCIE nr 9 – Istniejący chodnik
ZDJĘCIE nr 10 – Rozlewisko przy ul. Kokosowej
ZDJĘCIE nr 11 – Rozlewisko przy ul. Kokosowej
5 1 głosuj
Article Rating
Udostępnij
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Przewiń do góry